عملکرد چرخ خیاطی از 4 مکانیسم پایه تشکیل شده است :
1-مکانیسم take-up (بلند شو ، برداشتن )
2-مکانیسم حرکت سوزن
3-تغذیه مواد
4-ماسوره(قرقره)
عملکرد مناسب چرخ خیاطی نیازمند یک توازن (تعادل) ظریف بین این مکانیسم هاست
این مقاله یک مدل شبیه سازی کامپیوتری است که این مکانیسم ها را نشان داده و معرفی می نماید ؛ این مدل برای پیش بینی عملکرد چرخ خیاطی استفاده می شود.
براساس این شبیه سازی درک کمی از چرخ خیاطی می توان بدست آورد که حتی همین درک کم نیز منجر به پیش رفت طراحی چرخ خیاطی و بهبود کنترل روند دوخت می شود.
در این مقاله به طور خاص تعادل بین نخ عرضه شده و نخ مورد نیاز ، مورد مطالعه قرار گرفته است.
نخ عرضه شده :
به مقدار نخ عرضه شده به وسیله مکانیسم take-up در داخل یک کوک نخ عرضه شده می گویند .
نخ مورد نیاز:
به مقدار نخ مورد نیاز در داخل یک کوک که در وهله اول با مکانیسم ماسوره (قرقره) کنترل می شود نخ مورد نیاز گفته می شود .
هردو خاصیت درلحظه تغییر میکنند.
در عمل هرگاه مقدار نخ مورد نیاز خیلی بیش تر از مقدار نخ عرضه شده باشد ، نتیجه ی آن کوک های از قلم افتاده خواهد بود به عبارتی گره حلقه نمی تواند به درستی تشکیل شود و یا حتی منجر به پارگی نخ می شود و در نتیجه دوخت ناقص خواهد بود .
از طرفی چنانچه مقدار نخ مورد نیاز کم تر از مقدار نخ عرضه شده باشد احتمالا کوک های ضعیف به وجود می آید ؛ با نخ بسیار زیاد در گره یا حلقه خراب حتی ممکن است منجر به از کار افتادن سوزن گردد.
با استفاده از مدل شبیه سازی شده تعادل لحظه ای بین نخ عرضه شده و نخ مورد نیاز کمی مورد مطالعه قرار گرفته ونشان داده شده است که تعادل بین نخ عرضه شده و نخ مورد نیاز به طور لحظه ای می تواند عوض شود و با تغییر در طراحی پارامترهای مکانیسم take-up میتوان آن را بهینه سازی کرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید: *